Seyahat Sağlık Sigortası

SİGORTANIN KONUSU
 
İşbu Sigorta Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sigortalılar ile Türkiye'de yerleşik yabancı uyruklu sigortalıların poliçede belirtilen ülkelere yaptıkları seyahatleri esnasında oluşan, Seyahat Sigortası kapsamındaki giderlerini, işbu "Özel Şartlar" ve "Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları" çerçevesinde, poliçede yazılı ödeme limiti ve oranları dahilinde temin eder ve kapsam dahilindeki organizasyon ve koordinasyonları yerine getirmeyi taahhüt eder. Bu poliçenin kapsamı, poliçenin satın alınmasına sebep olan seyahatin sona ermesi ve/veya Sigortalının ikamet adresine dönüş yapması (hangisi daha kısa ise) halinde geçerliliğini yitirecektir.
Sigorta teminatı, sadece poliçede belirtilen kişiler için geçerli olup, bunun dışındaki kişiler teminatlardan yararlanamaz. Sigortadan yararlanacak kişinin başvuru düzenlendiği sırada Türkiye'de bulunması gerekmektedir, aksi takdirde poliçe geçersiz olacaktır.
 
Ticari Müeyyideler Klozu :
 
Birleşmiş Milletler kararları veya Avrupa Birliği veya Amerika Birleşik Devletleri ticari ve ekonomik yaptırımları ve düzenlemeleri kapsamında yer alan tüm yaptırımlar, yasaklamalar veya kısıtlamalar uyarınca, Sigortacının, Sigortacının bağlı bulunduğu ana şirketin veya nihai kontrol kuruluşunun teminat sağlamak, hasar ödemek veya menfaat (ek ödeme dahil) sağlamak suretiyle böyle bir yaptırım, yasaklama veya kısıtlamaya maruz kalması söz konusu ise, Sigortacı herhangi bir teminat sağlamış gibi addedilmeyecek ve Sigortacı bu sözleşmenin hükümleri kapsamında herhangi bir hasar karşılığını ödeme veya herhangi bir menfaat (ek ödeme dahil) sağlama hususunda sorumlu olmayacaktır.
 
BÖLÜM I COĞRAFİ KAPSAM
Zone 1- Sadece Avrupa Kıtası ülkelerini (Türkiye hariç) kapsar. Zone 2- Tüm Dünya'yı (Türkiye, Irak ve Afganistan hariç) kapsar. BÖLÜM II YAŞ SINIRI
 
0-17 yaş arasındaki çocuklar ise anne veya babalarının sigorta ettiren olması kaydıyla sigortalanabilirler. 66-70 yaş arası kişiler %50, 71-75 yaş arası kişiler %100, 76-80 yaş arası kişiler %200 ek prim ödemek kaydı ile kaza durumlarına karşı kapsam altına alınır.
 
BÖLÜM III TEMİNATLAR
 
1. Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık
Sigortalı'nın karşılaştığı her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak IPA Medikal Ekibi tarafından bilgi verilir. İşbu kapsamda doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, teşhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili tavsiyede bulunulur ancak tanı konmaz, ilaç önerilmez. Acil tıbbi müdahale gerekiyorsa, Medikal Ekibi tarafından tüm organizasyon sağlanır.
2. Ayakta ve Yatarak (Hastanede) Tıbbi Tedavi Teminatı
Sigortalının, seyahati esnasında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, IPA Medikal Ekibi tarafından yapılacak değerlendirmeye göre; ayakta/ yatarak tedavi masrafları ile ilgili doktorun yazdığı ilaçların masrafları poliçedeki limitler dahilinde ödenecektir.
 
Tıbbi tedavi değerlendirme süreçleri içerisinde medikal raporun değerlendirme durumlarında yetersiz olması koşulunda IPA Medikal Ekibi tarafından Sigortalı'dan ekstra evrak talep edilebilir.
 
Teminat dışı kalan hallere bir istisna olarak, Sigortalı sadece seyahat esnasında COVID-19 salgın enfeksiyonu bulaşıcı bir hastalığa yakalanırsa işbu teminat kapsamında ayakta/ yatarak tedavi masrafları ile ilgili doktorun yazdığı ilaçların masrafları poliçedeki limitler dahilinde ödenecektir. ( Amerika Kıtası ve Hindistan hariç)
 
Sigorta süresince geçerli olan bu teminatın limiti €30.000'dur.
 
* Sigortalı'nın, herhangi bir uluslararası kurum veya kalkış-varış yapılacak ülkenin yetkili makamları tarafından seyahat edilmemesi yönünde tavsiyede bulunulduğu bir ülkeye veya bölgeye seyahat etmesi halinde oluşabilecek hasarlar teminat kapsamı dışındadır.
 
** Sigortalı'nın, seyahat edilecek ülkeye gitmeden önce tavsiye edilen aşı, koruyucu aşı veya ilaçları almaması halinde oluşabilecek hasarlar teminat kapsamı dışındadır.
 
3. Sigortalının Tıbbi Nedenlerle Nakli veya Seyahati
Sigorta kapsamında olmak şartıyla ve IPA Medikal Ekibi'nin değerlendirmesine istinaden, sigorta süresi içinde oluşan Sigortalı'nın ani hastalığı,veya yaralanması gibi durumlarda ve 24 saat içinde müdahale edilmezse Sigortalı'nın hayatını tehlikeye sokacak durumlarda, Sigortalı IPA ile iletişime geçecektir. IPA Sigortalı'yı ambulans, refakatçi doktor ve/veya IPA'nın doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine veya taburcu olduktan sonra daimi ikametgahına nakli için gerekli tüm giderleri karşılamayı taahhüt eder.
 
Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.
Teminat dışı kalan hallere bir istisna olarak, Sigortalı yolculuk sırasında bulaşıcı bir hastalığa yakalanırsa işbu teminat kapsamında nakil masrafları poliçedeki limitler dahilinde ödenecektir.
 
- Teminat dışı kalan hastalık/durumlarda ambulans ücreti IPA tarafından karşılanmayacaktır.
- IPA Medikal Ekibi ve tedavi eden hekim, sigortalının sağlık durumunun, normal bir yolcu gibi nakline müsait olup olmadığını ya da başka ilave düzenlemelerin gerekli olup olmadığını; Bedensel Zarar ya da hastalığa uygun nakil aracını (kara ambulansı, hava ambulansı, sedyeli uçuş v.b.) tedavi eden doktorun yazılı raporu doğrultusunda belirleyeceklerdir.
- IPA Medikal Ekibi tarafından gerçekleştirilmeyen veya organize edilmeyen nakil işlemleri (uçak bileti, hava ambulansı, vb.) IPA tarafından ödenmemektedir. İlgili organizasyon mutlaka IPA tarafından gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.
- Zone 1 için Hava Ambulansı ile nakil, Avrupa ve Akdeniz ülkeleri ile sınırlıdır.
- Zone 2 için, IPA sadece kara ambulansı ve sedyeli uçuş masraflarından sorumludur. Ancak hava ambulansı ile ilgili tüm organizasyonlar IPA tarafından yapılır.
 
- Tıbbi Nakil (Hava ambulansı/kara ambulansı/sedyeli uçuş) limitleri, poliçenin toplam tedavi limitine (30.000 Euro) dahildir.
- Sigortalı'nın, herhangi bir uluslararası kurum veya kalkış-varış yapılacak ülkenin yetkili makamları tarafından seyahat edilmemesi yönünde tavsiyede bulunulduğu bir ülkeye veya bölgeye seyahat etmesi halinde oluşabilecek hasarlar teminat kapsamı dışındadır.
- Sigortalı'nın, seyahat edilecek ülkeye gitmeden önce tavsiye edilen aşı, koruyucu aşı veya ilaçları almaması halinde oluşabilecek hasarlar teminat kapsamı dışındadır.
 
4. Sigortalı'nın Vefatı Halinde Cenazenin Tıbbi Şartlara Uygun Olarak Nakli
Bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan ölümler dahil olmak üzere, Sigortalı'nın yurt dışında seyahatteyken vefatı durumunda; IPA, cenazenin daimi ikamet adresine naklinin organizasyonu için tüm gerekli tedbirleri alır ve uluslararası tıbbi şartlara uygun olarak gerekli tabut masraflarıyla ile Türkiye'deki defin yerine naklini üstlenir. Cenaze töreni ve defin masrafları teminat kapsamı dışıdır.
- Tabut masrafı, cenazenin taşınması için gerekli standart tabut ile sınırlıdır.
- Nakil işlemleri bulunan ülkenin prosedürlerine bağlı olmak koşulu ile 5-15 (beş - on beş) iş günü içinde gerçekleşebilmektedir. Bulaşıcı hastalık nedeni ile vefat durumlarında bu sürelerin uzaması mümkündür.
- Teminat dışı kalan hastalıklar/durumlar için cenaze nakli organizasyonu yapılmayacaktır.
 
5. Tedavi Sonrası Daimi İkametgaha Geri Dönüşün Sağlanması
IPA, yurtdışında seyahati esnasında ciddi hastalık veya ciddi yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda Sigortalı'nın daimi ikametgahına naklini (kara/hava yolu ile) organize edecek ve tek yön ekonomi sınıfı otobüs/uçak biletini mevcut biletini de kullanarak IPA Medikal Ekibinin değerlendirme yaptıktan sonra karşılayacaktır.
- IPA Medikal Ekibi, Sigortalı'nın sağlık durumunun, normal bir yolcu gibi nakline müsait olup olmadığını ya da başka ilave düzenlemelerin gerekli olup olmadığını; Bedensel Zarar ya da hastalığa uygun nakil aracını (kara ambulansı, hava ambulansı, tarifeli uçuş, v.b.) Sigortalı'nın tedavisinden sorumlu olan doktorun yazılı raporu doğrultusunda belirleyeceklerdir.
- Tedavi eden doktorun Sigortalı'nın geri dönüşünü hava ambulansı olarak uygun görmesi durumunda limit kapsamında destek verilecek olup geri kalan tutar Sigortalı tarafından karşılanacaktır.
- Tıbbi Nakil (Hava ambulansı /kara ambulansı /sedyeli uçuş) limitleri, poliçenin toplam tedavi limitine dahildir.
- Hava Ambulansı hizmetine IPA medikal ekibi Sigortalı'yı tedavi eden doktorun yazılı raporu doğrultusunda karar verebilir ve tüm hava ambulansı organizasyonları IPA Medikal Ekibi tarafından yapılmaktadır.
Zone 1 için hava ambulansı ile nakil organizasyonu, Avrupa ve Akdeniz ülkeleri ile sınırlıdır.
Zone 2 için IPA, sadece kara ambulansı ve sedyeli uçuş masraflarından sorumludur. Ancak hava ambulansı ile ilgili tüm organizasyonlar IPA tarafından yapılır.
*****Sigortalı tarafından IPA'dan bağımsız olarak yapılan dönüş organizasyonlarına ilişkin ulaşım giderleri IPA tarafından ödenmemektedir. İlgili organizasyon mutlaka IPA tarafından gerçekleştirilmiş olmalıdır.
 
6. Öngörülmeyen Dönüş Nedeniyle Seyahat Masraflarının Karşılanması
 
a. Aile Üyelerinden Birinin Ölümü Nedeniyle Ülkeye Öngörülmeyen Dönüş
Sigortalı, poliçede belirtilen birinci derece bir aile mensubunun (eşi, çocukları, ebeveyni ve kardeşi) daimi ikamet ülkesinde ölümü nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kalması durumunda IPA; Sigortalı'nın daimi ikametgahına ekonomi sınıfı tarifeli bir uçuşla ile geri dönebilmesi için (var ise mevcut uçak biletini de kullanarak) IPA Medikal Ekibinin değerlendirme yaptıktan sonra gerekli organizasyonu yapar ve masrafını öder.
- Cenaze naklinin sağlanması için Sigortalı'nın kapsam dahilinde olan bir rahatsızlık nedeni ile vefat etmesi gerekmektedir.
- Sigortalı veya yakınları tarafından IPA'dan bağımsız olarak yapılan rezervasyonlara ilişkin ulaşım giderleri IPA tarafından ödenmemektedir. İlgili organizasyon mutlaka IPA tarafından gerçekleştirilmiş olmalıdır.
- İşbu teminat sadece, Sigortalı'nın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.
 
- Sigortalı geri dönüş öncesinde, vefatı resmi bir kurumdan temin edilen evrak ile belgelendirmelidir.
 
b. Daimi İkametgahta Meydana Gelen Bir Hasar Sonucu Ülkeye Öngörülmeyen Dönüş
Sigortalı'nın yurtdışı seyahati esnasında daimi ikametgahında meydana gelen hırsızlık, su basması, yangın veya patlama nedeniyle oturulamaz hale gelmesi ya da hasarın büyüme riski nedeni ile Sigortalı'nın evine dönmesi gerektiği durumlarda IPA; Sigortalı'nın daimi ikametgahına ekonomi sınıfı tarifeli bir uçuşla ile geri dönebilmesi için (var ise mevcut uçak biletini de kullanarak) IPA Ekibinin değerlendirme sonucuna göre gerekli organizasyonu yapar ve masrafını öder.
- İşbu teminat sadece, Sigortalı'nın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.
- Bu teminatın geçerli olabilmesi için Sigortalı'nın olayı gösteren itfaiye raporu, polis raporu gibi resmi makamlardan alınmış bir belgeyi IPA'ya ibraz etmesi gereklidir.
- Daimi ikametgahta meydana gelen bir hasar sonucu ülkeye öngörülmeyen dönüş organizasyonu IPA Ekibi'nin kararı ile sağlanmaktadır.
 
7. Tedavi Nedeniyle Konaklama Süresinin Uzaması
Sigortalı'nın seyahati esnasında acil hastalık veya yaralanma neticesinde tıbbi tedavi gereksinimi nedeniyle seyahatini uzatmak zorunda kalması durumunda ve bu durumun doktor raporu ile belgelenmesi halinde IPA, Sigortalı'nın azami 3 veya 4 yıldızlı bir otelde konaklama masraflarını (standart oda + kahvaltı) gecelik 200 Euro (iki yüz euro) olmak üzere, birbirini izleyen 5 gün ile sınırlı olmak üzere toplam 1000 Euro (bin euro) limit dahilinde karşılayacaktır.
- Konaklamanın yapılacağı otel IPA tarafından belirlenir.
- Organizasyon IPA tarafından sağlanacaktır. Konaklama standart oda+kahvaltı ücreti ile sınırlıdır. Ekstralar Sigortalı'ya aittir.
- Sigortalı tarafından IPA'dan bağımsız olarak yapılan otel rezervasyonlarına ilişkin konaklama giderleri IPAtarafından ödenmemektedir. İlgili organizasyon mutlaka IPA tarafından gerçekleştirilmiş olmalıdır.
- Konaklama süresinin uzatılması IPA Medikal Ekibi'nin medikal olarak değerlendirme kararı ile sağlanmaktadır.
 
8. Sigortalı'nın Hastanede Tedavi Olması Nedeni ile Refakatçi Nakli
Sigortalı'nın yurtdışı seyahati esnasında, poliçe kapsamındaki acil hastalık veya yaralanma neticesinde tıbbi tedavi gereksinimi nedeniyle 7 günü aşacak bir süre için hastanede yatması gerektiği bir durumda IPA, Sigortalı'nın belirleyeceği bir aile bireyinin, hastanenin bulunduğu yere seyahatini organize edecek ve ekonomik sınıf uçak biletini IPA Medikal Ekibinin değerlendirme yaptıktan sonra karşılayacaktır.
- Medikal değerlendirmenin yapılmasına istinaden, teminat kapsamındaki rahatsızlıklar için geçerlidir.
- Sigortalı yakınları tarafından IPA'dan bağımsız olarak yapılan uçak bileti masrafları IPA tarafından ödenmemektedir. İlgili organizasyon mutlaka IPA tarafından gerçekleştirilmiş olmalıdır.
 
9. Sigortalı'nın Hastanede Tedavi Olması Nedeni ile Refakatçinin Konaklama Giderleri
IPA, Sigortalı'nın yurtdışı seyahati esnasında poliçe kapsamındaki acil hastalık veya yaralanma neticesinde tıbbi tedavi gereksinimi nedeniyle hastanede 7 günden fazla yatması gerektiği durumlarda, bir yakın akrabasının azami 3 veya 4 yıldızlı bir otelde veya refakat edilen hastanede oda/kahvaltı konaklama masraflarını birbirini izleyen azami 7 gece ile sınırlı olmak kaydı ile toplam 1400 Euro (bin dört yüz euro) limit dahilinde karşılayacaktır.
- Medikal değerlendirmenin yapılmasına istinaden, teminat dışı kalan haller dışında kalan rahatsızlıklar için geçerlidir.
- Konaklama organizasyonu IPA Medikal Ekibi'nin medikal değerlendirmesine istinaden sağlanmaktadır.
- Konaklama organizasyonu IPA tarafından sağlanacaktır.
- Konaklama standart oda+kahvaltı ücreti ile sınırlıdır. Ekstralar Sigortalı'ya aittir.
- Sigortalı tarafından IPA'dan bağımsız olarak yapılan otel rezervasyonlarına ilişkin konaklama giderleri IPA tarafından ödenmemektedir. İlgili organizasyon mutlaka IPA tarafından gerçekleştirilmiş olmalıdır.
 
10. Kayıp Bagajın Bulunup Ulaştırılması
Sigortalı'nın tarifeli uçak seferi (IATA) ve kiralık uçak (charter) ile yurtdışına yaptığı seyahatte "check-in" işlemi sonrasında kaybolan bagajının bulunması için gerekli desteği ifade eder. IPA, gerekli rapor veya tutanakların hazırlanmasında Sigortalı'ya yardımcı olur; süreç ve yapılması gereken işlemlere dair bilgi verir.
Bagajın bulunması halinde IPA, söz konusu bagajın Sigortalı'nın daimi ikametgahına veya seyahat için tasarlanan varış noktasına ulaştırılmasında aracılık edecektir.
 
- Havayolu şirketinden alınması gereken evraklar Sigortalı'nın sorumluluğu altındadır. Oluşacak kargolama ücretleri Sigortalı tarafından karşılanacaktır.
 
11. Bagajın Kaybolması, Çalınması ya da Zarar Görmesi
Sigortalı'nın yurtdışı tarifeli uçuşlarda (IATA) "check-in" işlemi sonrasında bagajının kaybolması, çalınması veya zarar görmesi halinde havayolu şirketince belirlenen süre içerisinde (minimum 21 gün) bulunamaması durumunda havayolunun kayıp, zarar ya da çalınma raporunun alınmış olması şartı ile IPA, Sigortalı'ya 400 Euro (dört yüz euro) limit dahilinde ödeme yapacaktır. Şirket tarafından ödenecek tazminat tutarı, sorumlu havayolu şirketinin ödemiş olduğu tazminat tutarından ve gecikmeli bagaj maddesindeki tazminat tutarından düşülecektir. Sigortalı bagaj içeriğinin listesini, tahmini fiyat ve alış tarihlerini, havayolu şirketinden alınan tazminat ödeme belgesini ibraz etmekle yükümlüdür.
- Para, mücevher, kredi kartı, nakit para, seyahat çeki, kasa fişi, cep telefonu, fotoğraf makinesi, video kamera, dizüstü bilgisayar,gibi elektronik eşyalar; özel doküman, pul ve benzeri eşyalar bu teminatın kapsamı dışındadır.
- Kişisel ve acil olmayan eşyalar da kapsam dışıdır.
- Havayolu şirketinden temin edilmesi gereken evraklar Sigortalı'nın sorumululuğundadır.
 
12. Gecikmeli Bagaj
Sigortalı'nın yurtdışı tarifeli uçuşlarda (IATA) "check-in" işleminden geçmiş bagajının kaybolup havaalanına varışı müteakiben 24 saat içerisinde bulunamaması durumunda, havayolu şirketinin kayıp raporu ile IPA'ya başvurması gerekmektedir. Bu durumda IPA, Sigortalı'ya 100 Euro (yüzeuro) limit dahilinde ödeme yapacaktır. Ancak Sigortalı'nın acil kişisel ihtiyaçlarını karşılaması için yapmış olduğu tüm masrafların orijinal faturalarını IPA'ya göndermesi gerekmektedir.
- Havayolu şirketinden alınması gereken evraklar sigortalının sorumluluğu altındadır.
- Para, mücevher, kredi kartı, nakit para, seyahat çeki, kasa fişi, cep telefonu, fotoğraf makinesi, video kamera, dizüstü bilgisayar,gibi elektronik eşyalar; özel doküman, pul ve benzeri eşyalar bu teminatın kapsamı dışındadır.
- Acil ve kişisel olmayan eşyalar kapsam dışı olup değerlendirme IPA tarafından yapılmaktadır.
 
13. Seyahat Sırasında Şahsi Eşya Çalınması
IPA, Sigortalı'nın yurtdışı seyahati esnasında kişisel eşyalarının herhangi bir yerden çalınması, çalınan eşyaların bir listesinin eşyaların yaklaşık bedelleri ile birlikte IPA ile paylaşılması ve bu durumun ilgili ülke polisi tarafından hazırlanmış bir tutanak ile belgelenmesi kaydı ile, bu teminat kapsamında Sigortalı'nın kaybını azami €250 (iki yüz elli euro) ile sınırlı kalacak şekilde tazmin edecektir.
- Şahsi eşya çalınması ile ilgili olarak; nakit para, mücevher, kredi kartı, seyahat çeki, kasa fişi, cep telefonu, fotoğraf makinesi, video kamera, dizüstü bilgisayar,gibi elektronik eşyalar; özel doküman, pul ve benzeri eşyalar kapsam dışıdır.
- Benzer eşyalar olması durumunda (örnek olarak bir eşyadan 2-3 tane olması) benzer olan eşyalardan sadece bir tanesinin geri ödemesi yapılacaktır.
- Acil ve kişisel olmayan eşyalar kapsam dışı olup değerlendirme IPA tarafından yapılmaktadır.
 
14. Mücbir Sebep nedeniyle Seyahatin İptali
Sigortalı'nın seyahat acentesine bir ödeme yapmış olması kaydıyla, tur başlangıç tarihinden ve kullanılan ulaşım aracı hareket etmeden önce, aşağıda yazılı hallere bağlı olarak seyahatini iptal etmek zorunda kalması durumunda 1.000 Euro (bineuro) teminat limitleri çerçevesinde temin edilmektedir;
a. Ölüm, ciddi ve önemli kaza veya hastalık, Sigortalının, eşinin, çocuklarının, ebeveyninin, seyahat süresince daimi ikametgahında çocuklarına bakan kişinin hastaneye yatırılması gerekirse (Raporun tam donanımlı devlet ya da özl hastaneden alınması, hastane sisteminde resmi olarak yer alan tıbbi muayene epikrizi, tedavi detayları ve gerekli tetkiklerle desteklenmiş olması, muayene eden hekimin ve başhekimin olmak üzere en az 2 hekimin imzanı gerekmektedir.),
b. Hastaneye yatırılma ya da ölüm durumlarında sigortalı için belirtilen poliçe teminat dışı kalan haller kapsamında değerlendirme sağlanacak olup, poliçe teminatları dışında kalan süreçler kapsam içerisinde yer almayacaktır.
c. Sigortalı'ya mahkemeden tanık olarak son çağrının gelmesi (çağrının kopyasının şirkete gönderilmesi ve çağrı tarihinin seyahat poliçesinin alış tarihinden sonra olması kaydıyla),
d. Sigortalı'nın, evindeki veya işyerindeki hırsızlık, yangın veya patlama, doğal afetler nedeniyle oturulamaz hale gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalının evinde veya işyerinde bulunmasının gerekli olması (bu teminatın geçerli olması için Sigortalının olayı gösteren, resmi makamlardan alınmış itfaiye raporu, polis raporu gibi, bir belgeyi şirkete ibraz etmesi gerekmektedir),
e. Sigortalı'ya eşlik eden kişinin, aynı poliçeye sahip olması ve bu poliçenin aynı tur için satın alınmış olması şartıyla, yukarıdaki nedenlerden dolayı seyahatini iptal etmek zorunda kalması,
f. Sigortalı tarafından, seyahatini iptal edeceği en kısa zamanda seyahat acentesine bildirilecektir. Bu bildirimde, herhangi bir gecikmeden dolayı, meydana gelebilecek ek masraflardan veya cezalardan IPA sorumlu olmayacaktır.
g. Sorumlu seyahat acentesinin iade etmiş olduğu, IPA'ya ve/veya sigortacıya bir belge ile ibraz edilmesi gerekli olan seyahat ücret tutarı bu teminat ile ödenecek olan tazminat tutarından düşülecektir. Eğer bu seyahat poliçesi seyahat ile aynı anda alınmadıysa, bu teminat geçersiz olacaktır.
h. Tur iptali değerlendirmesine konu olan hastalığın / rahatsızlığın birinci derece aile üyelerine (anne, baba, eş, çocuk, kardeş) ya da akrabalara ait olması durumunda hasar değerlendirmesi poliçe içerisinde yer alan teminat dışı kalan haller klozu kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.
i. 65 yaş ve üzeri kişiler sadece kaza ile ilgili durumlar için tur iptali teminatından yararlanabilir."
Tur iptaline ilişkin şartlar gerçekleşmiş olsa dahi aşağıda belirtilen haller nedeniyle tur iptali yoluna gidilemeyecektir.
· Estetik tedavileri, aşılanma
· Psikolojik rahatsızlıklar
· Acil olmayan rehabilitasyon tedavisi ve diş tedavileri
· Tur iptaline neden olarak rahatsızlığın / hastalığın seyahatin iptali iiçn zorunlu ve yeterli medikal endikasyon teşkil etmemesi.
· İstirahat öneren doktorun, seyahatin uygun olmadığı ibaresini net bir şekilde belirtmemesi veya değerlendirme yapan doktorun, seyahat iptali için yeterli medikal endikasyon tespit etmediği durumlar.
· Salgın
· Nüfus cüzdanı, bilet ve aşı sertifikası eksikliği
· Doğum ve istekli olarak doğuma son vermek, doğum komplikasyonları
· Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, öncesinde tanısı konmuş olsun veya olmasın, var olduğu yetkili bir doktor tarafından poliçe başlangıç tarihinden sonra tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz.
 
Seyahatin iptali teminatı için istenen belgeler;
· Poliçe fotokopisi
· Tur kayıt formu (sözleşmesi)
· Tur programı
· Vize ücret makbuzu
· Olayı gösteren belge (detaylı medikal rapor - ilgili medikal rapor hastaneye yatış ve çıkış saatlerini gösteren bir belge olmalıdır-
, ölüm raporu, itfaiye, polis, sigorta şirketi raporu). Bu raporun içeriğinde olayın gerçekleştiği tarih (hastaneye giriş, ölüm veya olay tarihi), hasar türü veya teşhis, hastalığın seyir durumu ve uygulanacak tedavi belirtilmelidir (devlet, üniversite veya branş doktoru bulunan özel hastanelerden alınan doktor raporu ile tespit edilecek)
· Noshow belgesi (Rezervasyon yapılan kurumlardan alınan iptal masrafları belgesi)
· Seyahat acentesine ödeme yapıldığına dair orijinal fatura ve/veya ödeme makbuzu, acente tarafından sağlanan seyahat voucher'ının kopyası.
· Seyahat acentesi tarafından kesilen orijinal iptal belgesi ve iptal masraflarının faturası.
Mücbir sebepler nedeniyle seyahatin iptali durumunda Sigortalı tarafından Büyükelçiliğe / Konsolosluğa ödenen vize ücreti IPA tarafından 500 € (beş yüz euro) limit dahilinde kapsanmaktadır.
*Sigortalı tarafından vize ücretinin ödendiğine dair belge ibraz edilmesi zorunludur.
 
15. Mücbir Sebep Nedeniyle Aktarmalı Uçuşun Kaçırılması
Tarifeli yurtdışı uçak seferinin teknik bir problem, doğal afet, hava koşulları veya resmi yetkililer tarafından mücbir sebep olarak belirtilen bir nedenden dolayı geç kalması durumunda Sigortalı'nın aktarma yapacağı ikinci uçağa yetişmesi mümkün değilse IPA, Sigortalı'ya Avrupa kıtasını kapsayan seyahatler için €500 (beş yüz euro), Avrupa kıtası haricindeki seyahatler için €1.000 (bin euro) limit dahilindeki noshow tazminatlarını kapsar.
Sigortalı, aktarmalı uçuşu gerçekleştireceği orijinal uçak biletini veya bilete ait faturayı IPA'ya göndermekle yükümlüdür.
- İlgili uçuşun geciktiğine dair gerekli evrakların temini Sigortalı'nın sorumluluğundadır.
- Sadece uçak bedeli bedelleri için geçerlidir.
- İlgili havayolu firmasının yapmış olduğu geri ödeme var ise; işbu ödeme Sigortalı tarafından IPA'ya bildirilmelidir. Havayolu tarafından gerçekleştirilen ödemeler, tazminat bedelinden düşülecektir.
 
16. Seyahat Acentesinin İflası/Seyahat Acentesinden Kaynaklanan Hizmet Kusurları
Sigortalının paket tur kapsamında seyahat acentesi vasıtasıyla yapacağı seyahat ve konaklamalarda ve Sigortalının bedelini ödemiş olması kaydıyla;
a. Acentenin iflas etmesi ve iflasın kanunen yetkili mercilerce ilânı,
b. Acentenin seyahatle ilgili olarak hizmet aldığı üçüncü kişilerden kaynaklanan nedenlerle hizmeti verememesi, yahut taahhüt ettiği şekilde yerine getirememesi,
c. Acentenin kamu güvenliği nedeniyle kamu otoritesince faaliyetlerinin durdurulması halleri hariç, grev, lokavt, halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler sonucu hizmet vermesinin mümkün olmaması halinde, paket turun gerçekleştirilememesi, yahut acentenin kusuruyla gereği gibi yerine getirilememesi halinde, paket tur bedelini aşmamak kaydıyla Sigortalı'nın zararı işbu kloz kapsamında, acentenin hizmet kusuru oranında tazmin edilir.
 
Tazminatı talep edebilmek için, Sigortalının talebini tevsik edecek tüm belgelerle birlikte, makbuz, fatura ve benzeri kanunen geçerli sayılan ödeme ve ispat belgelerini ibrazı şarttır.
Sigortalının kendisinden kaynaklanan nedenlerle oluşacak zararlar bu teminat kapsamında değerlendirilmez.
İşbu kloz kapsamında ödenen tazminat tutarları ile ilgili Türk Ticaret Kanunu'nun halefiyet erişimi hükümleri geçerlidir.
Paket tur kapsamında tanzim edilen tüm sözleşmelerde, ilgili turizm acentesinin unvanı ve paket tur bedeli tur sözleşmesinde yazılı olmalıdır. Aksi takdirde kapsam dışı olacaktır.
IPA, 10 gün önceden haber vermek kaydıyla, Şirketin ilgili acente vasıtasıyla satışını durdurmasını isteyebilir.
Satılan turların, gezi sözleşmesinde yer alan unsurları içermemesi veya ürünün özelliği gereği taşıması gereken asgari özelliklere sahip olmaması durumunda, bu eksiklikler nedeniyle, tur bedelinin, TÜRSAB, Turizm Bakanlığı veya yargı kararı ile, katılımcıya, TÜRSAB Turizm Tüketicileri Talepleri Değerlendirme Çizelgesi (Kütahya Çizelgesi) kapsamında ve teminat limitleri dahilinde, iadesini kapsar.
 
TÜRSAB Turizm Tüketicileri Talepleri Değerlendirme Çizelgesi (Kütahya Çizelgesi), seyahat acentelerinin paket turlarında tüketicilere taahhüt edilen ya da olması gereken hizmetlerin aksaması ya da eksik yerine getirilmesi hallerinde tüketicilerin bedel iade taleplerinin değerlendirilmesinde yararlanılacak bir kaynak niteliğindedir. Hesaplama yöntemi, hizmetlerdeki eksiklik durumunda uygulanacak iade oranlarının yer aldığı hesap cetveli TÜRSAB Turizm Tüketicileri Talepleri Değerlendirme Çizelgesi (Kütahya Çizelgesi)nde yer almaktadır.
 
* Acentenin kasten sebep olduğu her türlü olay teminat haricidir. Sigorta teminatı, organize edilen tura ait gezi sözleşmesinin imzalanarak, tur bedelinin kısmen veya tamamen ödenmesi (satışı) ile başlar ve katılımcıların turu tamamlamaları ve başlangıç noktasına dönmeleri ile sona erer.
** Seyahat acentesi iflası ve taahhüdün yerine getirilmemesi için Kütahya çizelgesindeki oranlar dahilinde yıllık toplamda 50.000 Euro ile teminat verilmiş olup; teminat beher katılımcı için 1.000 Euro'dan fazla olmamak kaydı ile kendi tur bedeli ile sınırlıdır.
 
- Bütün teminatların toplam bedeli 30.000 Euro'yu geçemez.
- Elden hasar olarak yapılan başvurularda olayın oluş şeklini içeren bir medikal rapor temin edilmemesi durumunda, medikal değerlendirmenin tamamlanamaması nedeni ile, hasar kapsam dışında kalacaktır.
 
BÖLÜM IV - TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER
Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartlarında belirtilmiş olan teminat dışı kalan hallerden başka, aşağıda belirtilen durumlar işbu Sözleşme kapsamında teminat dışındadır;
1. İşbu Hizmet Eki kapsamında talepte bulunan sigortalının hileli ve kasıtlı hareketleri (doktor raporları ile çelişen beyan verilmesi, verilen beyanın değiştirilmesi vb.)
2. İşbu Hizmet Eki kapsamında "teminat kapsamında olduğu" belirtilmeyen her türlü talep ,İşbu Hizmet Eki kapsamında teminatların yürürlüğe girdiği tarihten önce Sigortalı tarafından bilinen koşullardan doğrudan veya dolaylı olarak doğan her türlü talep,
3. Sel, seylap, deprem, volkanik patlamalar, heyelan fırtına, meteor düşmesi v.b. doğal afetler sonucu ortaya çıkan zararlar,
4. Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma, terörist aktiviteler ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar,
5. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler,
6. Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,
7. Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,
8. Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, Sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
9. Yolcu taşıma yetkisine sahip olmayan bir hava taşıtının ve helikopterlerin bir yolcu veya mürettebat sıfatıyla kullanılması, motorsiklet kullanımı, yurtdışına bisiklet ile çıkılması,
10. Seyahat bitiminde ikametgah iline dönüşü takiben devam eden tedavi harcamaları,
11. Hiç tedavi edilmemiş ve tanısı daha önce konulmamış olsa dahi, başvuru tarihinde varolan ve/veya sigorta başlangıç tarihi öncesine dayanan tüm hastalıklar, kronik zeminde gelişen akut hastalık hecmeleri ve komplikasyonlarına ait ortaya çıkan masraflar (hastalık onucu ölüm ve bu nedenle cenazenin yurda getirilmesi ve defin masrafları dahil)
12. Seyahati takip eden 24 saat içinde başlayan grip/soğuk algınlığı gibi kuluçka süresine sahip olan hastalıklar. Seyahatin öncesinde kuluçka döneminde başlamış olan rahatsızlıklar,
13. Tanısı ileri yaşta konulsa dahi doğuştan gelen tüm hastalık ve sakatlıklar (doğumsal anomaliler, genetik bozukluklar), prematüriteye ait giderler (kuvöz bakımı vs.), motor ve mental gelişim bozukluğu (büyüme ve gelişme geriliği) ile ilgili rutin veya spesifik her türlü tetkik ve tedavi gideri (Örn: genetik testler, her tür karyotip araştırması, hemoglobin elektroforezi, fenilketonüri testleri, yendoğan tiroid testleri, kalça USG, inmemiş ve retraktil testis, polikistik böbrek, veziko üreteral reflü-VUR vb.)
14. Otoimmün veya bağışıklık yetmezliğine bağlı hastalıklar, seyahat öncesine dayanan bilinen allerjiler, doğuştan olan hastalıklar (Gebelik esnasında oluşan veya genetik faktörlerden kaynaklanan hastalıklar),
15. Tedavi kapsamında fizyoterapi seanslarının olması durumunda, hasarın onaylanması çerçevesinde sadece ilk 5 seans karşılanacak olup, takip eden seanslar karşılanmayacaktır.
16. Hamilelik ve komplikasyonları ile ilgili her türlü sağlık harcaması,
17. Dünya Sağlık Örgütü ("WHO") ve/veya herhangi bir ülke/devlet tarafından dünya genelinde veya belli bir ülkede, bölgede, şehirde ilan edilen her türlü epidemik ve pandemik nitelikteki salgın hastalıklar ve buna bağlı olarak her türlü tazminat talepleri; bu hastalıkların neden olabileceği diğer tüm hastalıklar
18. Özel hemşire giderleri, hastanedeki suit oda, refakat masrafları
19. Koltuk değneği, tekerlekli sandalye, korseler, ortopedik ayakkabı, tabanlık, bot, terlik, buz kesesi, eskar simidi ve her türlü ortopedik destekleyici ile işitme cihazı giderleri ve her türlü yardımcı tıbbi alet ve malzeme (uyku apnesi cihazı ve kalibrasyonu, holter cihazı vb.), psikososyal nedenlerle kullanılan meme ve penil protez vb. giderleri,
20. Telefon, televizyon, kafeterya, idari hizmet ve paramedikal servis ücretleri gibi tedavi için gerekli olmayan sair masraflar,
21. Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık, yaralanma veya ölüm halleri. Her türlü ruh ve sinir hastalıkları ve geriatrik hastalıklar, psikosomatik hastalıklara ait muayene, tetkik, tedavi ve ilaç harcamaları ile psikolog ve danışmanlık hizmetleri harcamaları,
22. Cinsel fonksiyon bozuklukları ile ilgili tetkik ve tedaviler ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar.
23. Tüm alternatif tedaviler ve kozmetik amaçlı yapılan her türlü masraf (akupunktur, mesoterapi, magnetoterapi, nöral terapi, şiroprakti, anti-aging, reiki, ayurveda vb.)
24. Belli bir hastalığa bağlı olmayan inceleme ve tedaviler (tarama testleri, aşılama, kontrol testleri, viral markerlar, portör tetkikleri vb), check-up giderleri ve yıllık kontrol mamografileri, smear ve PSA testleri vb. rutin taramalar. rapor almak amacı ile yapılan başvurular
25. Kişinin akli dengesinin yerinde olduğu veya olmadığı zamanlarda kendisine vereceği zararlar, suç işleyerek kendisine vereceği zararlar, alkol zehirlenmesi, alkolizm ve alkol kullanımı sonucu doğan hastalıklar, yaralanmalar; eroin, morfin vb. gibi uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddeler kullanılması neticesinde olabilecek her türlü sağlık giderleri,
26. Kayak turizmi amacı ile yapılan seyahatlerde, detaylı doktor raporu iletilmemesi, olayın oluş şeklini açıklayan bir medikal raporun temin edilmediği masraflar,
27. Reçetesi olmayan ve sadece eczaneden alınan ilaçları gösteren fişler (reçete ibraz edilmesi zorunludur),
28. Anaflaksi durumu hariç önceden bilinen alerjik hastalıklar ve bu hastalıklara yönelik tedaviler
29. Taraflarca aksi belirtilmediği, seyahat paketinin bir parçası olarak gerçekleştirilmediği, eğitimli sertifikalı bir profesyonel sporucunun kontrolü ve sorumluğu altında ve bir veya iki günlük başlangıç eğitimliyle sınırlı şekilde gerçekleştirilmediği müddetçe aşağıdaki hususlar teminat kapsamı dışındadır.
a- Sigortalının lisanslı sporcu olarak karşılaşmalara katılması ya da hazırlanması sırasında ortaya çıkan rahatsızlıkların tetkik, tedavi ve bakımı,
b- Profesyonel sporcuların meslek kazaları. Yalnız, yapılan sporlarla ilgisi olmayan ani hastalık ve ilgili sporların dışında oluşan kazalar teminat altındadır, sürprim uygulanmaz.
c- Lisanssız veya amatör olarak dahi yapılsa futbol, basketbol, dağcılık, binicilik, rafting, tüplü / serbest dalış, yamaç paraşütü/paraşütle atlama, dağcılık, tırmanma, dövüş sporları, motor sporları, bungee jumping, motorlu ve hayvan gücü ile olan her türlü yarış sporları, ateşli olup olmadığına bakılmaksızın silah içeren tüm sporlar ve tüm tehlikeli spor dalları.
30. Kazaya bağlı diş travmaları dışında kalan tüm diş rahatsızlıkları ile ilgili tüm tedavi giderleri (Dolgu, diş çürüğü vb. Rahatsızlıklar,dladli vaka
31. Safari vb tehlikeli turlar / tehlikeli aktiviteler (trombolin / lunapark kazaları, işbu hizmet ekinde kayak teminatı yer alsa dahi kayak turizminin yapıldığı bölgelerde meydana gelen hasarlarda medikal rapor içerisinde olayın oluş şeklinin belirtilmediği hasarlar vb)
32. Vücudun günlük ihtiyacını sağlamak ve/veya genel sağlığı korumak ve desteklemek amacı ile kullanılan, ilaç niteliğinde olmayan destekleyici ürünler, bitkisel ilaçlar, vitamin, gıda takviyeleri WHO onayı almamış tüm ilaç niteliğindeki maddeler,
33. Doktorlardan ve sağlık kurumlarından kaynaklanan hatalı tedavi ve ameliyat neticesi ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle oluşan giderler,
34. Sigorta poliçesi öncesinde uygulanan ameliyat ve tedavilerin nüks ve komplikasyonları,
35. Şirket'in bilgisi dahilinde olmadan, benzer şikayetler ile birden çok kez hastaneye başvuru yapılması
36. Poliçede belirtilmiş olan teminat süresinin aşıldığı zaman diliminde ortaya çıkan hasarlar,
37. Teminat başlangıcından önce mevcut olan hasarlar,
38. Muntazam sefer yapan (IATA üyesi) bir havayolunda biletli yolcu olmanın dışında, herhangi bir şekilde uçmanın doğuracağı tıbbi problem, sakatlık ve bunların gerektirdiği tetkik ve tedaviler, ve diğer masraflar,
39. Estetik tedavileri, aşılanma,
40. Sigortalı'nın daimi ikamet ettiği ilde vefatı halinde cenaze nakli ve defin masrafları,
41. 75 yaş ve üstü kişiler için ani olsun veya olmasın hastalık ve rahatsızlık durumları.
42. "Check-in" işlemi yapılmamış ve hava yolu tarifeli uçuş yolculukları dışında meydana gelmiş bagaj kayıp veya hasarları.
43. Poliçe tanzim edildiğinde Sigortalı'nın TC sınırları içerisinde olmaması
44. Öğrencilere özgü seyahat sağlık sigortası poliçelerinde 30 yaşından büyük öğrenciler,
45. Seyahat edilen ükede politik ayaklanmalar sırasında ortaya çıkan yaralanmalar ve bunun osnucu ortaya çıkan diğer her türlü komplikasyonlar
46. Acenta, havayolu şirketi ve tur şirketinin iflası
47. Seyahatin iptalini kapsamayan hallerde keyfi dönüş giderleri
48. Optik ve aksesuar amaçlı gözlüklerde meydana gelen hasarlar
49. Seyahat süresi bittikten sonra oluşan hasarlar,
50. Zararın havayolu şirketi veya taşıyıcı tarafından karşılandığı mükerrer durumlar(havayolu şirketi tarafından bagaj hasarının karşılanması gibi..)
51. Oluşan kaza ya da medikal hastalık durumunun tedavisine yönelik olmayan müdahaleler
52. Planlı tedaviler
53. Amerika bölgesi için; iletilen evrak üzerinde zero balance yazmaması. (Sigortalının tüm ödemeyi yaptığına ve hastanede açık bakiye kalmadığını gösteren ibare.) Elden hasar süreci ile ilerleyen dosyalarda, ödeme süreci için iletilen faturalarda "zero balance" ifadesi aranacaktır.
54. Birleşmiş Milletler kararları ya da Avrupa Birliği`nin, Birleşik Krallık`ın ya da Amerika Birleşik Devletleri`nin yaptırımları, yasaları ya da yönetmelikleri kapsamında İran,Kuzey Kore, Sudan, Suriye, Kırım, Sivastopol, Beyaz Rusya (Belarus) Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Küba, Somali, Güney Sudan, Zimbabve, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Venezuela için herhangi bir yaptırıma, yasağa ya da kısıtlamaya maruz bırakması durumunda ve bıraktığı ölçüde, o teminatı vermiş ya da o hasarı ödemekle yükümlü hale gelmiş ya da o menfaati sağlamış sayılmayacaktır.
55. İdari ve cezai yaptırımlar kapsamında oluşan seyahet iptalleri neticesinde ortaya çıkan hasar (yurtdışına çıkış yasağı, zorla getirilme kararı vs)
56. Hekimin reçetesi dışında alınan her türlü ilaç ve malzeme
57. Rapor ve/veya belge gerektiren hususlar için gerekli evrakların ve adli vakalar için (trafik kazası vb.) polis raporunun iletilmemesi durumu,
58. Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler, uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolajik durumlar
59. Poliçe öncesi dönemde uygulanan ameliyat ve tedavilerin poliçe dönemi süresince nüks ve komplikasyonları,
60. Poliçede belirtilmiş olan teminat süresinin aşıldığı zaman diliminde ortaya çıkan hasarlar,
61. Yıllık ve altı aylık seyahat sigortalarında toplam seyahat süresi olan 92 günün aşılması
halinde, 92 günden sonra meydana gelen tüm tıbbi tedavi, tıbbi nakil ve cenaze nakil masrafları